Важно! Записване след 7-ми клас второ класиране

Уважаеми родители, във връзка с държавният план прием за учебната 2020/2021 година Ви уведомяваме.

Приемането на документи за записване след второ класиране става лично /ученик и родител/ или от упълномощено лице, което представя в училището необходимите документи.

 

Работното време на комисията по приема на документи е на 21 и 22 юли.

  от 8.00 до 18.00 часа.

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И

 

1.  Свидетелство за основно образование  - оригинал

2.  Медицинско свидетелство – оригинал

3.  Копие на служебна бележка с оценките и входящ номер

4. Заявление до директора и други бланки, които трябва да попълнете, може да изтеглите по-долу в съобщението.

 

В сградата на гимназията се влиза при строго спазване на противоепидимичните мерки (ползване на лични предпазни средства).

 

 

 

Качени документи