Валидиране

Валидиране

Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. 

В гимназията се работи и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на квалификация по професия или част от професия за лица навършили 16 години в направленията:  

1.  СТРОИТЕЛСТВО 

2.  АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

3.  ГРАДИНАРСТВО

   Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.

Срок на обучение : До приключване на процедурата

Платено обучение с такса за удостоверяване на професионалните знания, умения и компетентности с явяване на държавни изпити за придобиване на професионална квлификация – 600 лв

Прием по документи : През цялата година.

Документи за кандидатсване:

1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.

2.  Копие от свидетелство  за основно или средно образование.

3.  Медицинско свидетелство.

4.  Служебна бележка или копие от трудова книжка за удостоверяване на работа по професията, референции от работодател, др. доказателства.

5.  Два броя актуални снимки.