Еразъм+

Еразъм+

Еразъм+

„ПО-КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ,  ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНО УЧИЛИЩЕ!“

2016-ЕМ-ЕРА+-2016-1-BG01-КА101-024044-BG/03

ПГСАГ „Кольо Фичето“ изпълнява проект „ПО-КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ,  ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНО УЧИЛИЩЕ!“, по програма Еразъм+.  Целите  на  проекта са: 

1. Повишаване на езиковите  компетенциите на педагогическия персонал в ПГСАГ 'К. Фичето";

2. Повишаване  равнището на усвоените знания и подобряване уменията за  свободното устно изразяване  на английски език на учащите с оглед  тяхната  адекватност на пазара на труда  в обединена Европа;

3. Насърчаване на сътрудничеството между педагогическите специалисти в ПГСАГ "К. Фичето".

В рамките на проекта в периода 02-15.10.2016г.  ръководители и  учители от гимназията взеха участие в в структурирани курсове  в IPC - Exeter Великобритания. Директорът на гимназията инж. Даниела Симеонова и заместник-директорът - инж. Минка Кюркчиева участваха в обучение на тема: "По-добър английски език за учители“.  Учителите по английски език Силвия Спасова и Марин Маринов бяха обучени в курса:  "Креативна методология за учитители“. Обученията бяха  насочени практически и  се отразиха  положително върху езиковите и професионални компетенции на обучаемите.  Участниците придобиха  умения за създаване на  дейности, които мотивират и окуражават учениците. Гимназията се приобщи  към европейските образователни възможности по отношение на преподаването на английски език. Укрепи се  капацитетът и международният обхват на ПГСАГ "Кольо Фичето",  чрез засилване на  сътрудничеството й с партньори от други държави.

В периода  от 09-22.04.2017г.  Марин Маринов, Гергана Николова и Мария Стайкова взеха участие в курс на тема: „Преподаване на английски език на ученици.“  Обученията вече допринасят за подобряване на текущата работа на учителите, защото им помагат да подобрят професионалните си компетенции, свързани с преподаване и обучение; да приложат нови методи и подходи, създадени специално за ученици;  да работят в сътрудничество със свои колеги, да инициират партньорства с цел постоянно увеличение на уменията за учене на учениците; да подобрят качеството, иновативността и атрактивността на обучението по английски език в ПГСАГ „Кольо Фичето“.