Записване след 7 клас

 ЗАПИСВАНЕ

 

СЛЕД 7– МИ КЛАС

 

от 12 юли до 16 юли 2019 година

 

от  8.00   до   18.00 часа

 

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И

 

1.  Свидетелство за основно образование  - оригинал

 

2.  Медицинско свидетелство – оригинал

 

3. Копие на служебна бележка с оценките и входящ номер