ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

 ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

 

21 юли - 22 юли 2021

от  8.00   до   18.00 часа

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И

 

1.  Свидетелство за основно образование  - оригинал

2.  Медицинско свидетелство – оригинал

3. Служебна бележка с входящ номер – за сверяване

 

В сградата на гимназията се влиза при строго спазване на противоепидeмичните мерки (ползване на лични предпазни средства).