По професионална подготовка

По професионална подготовка

Строителен техник
арх. Събин Попов – архитектурно проектиране и градоустройство
арх. Ваня Венелинова - архитектурно проектиране и градоустройство
инж. Даниела Симеонова – технология и организация  на строителството
инж. Ани Данаилова – строителни материали
инж. Кремена Маркова – компютърно чертане, строителна дейност и контрол
инж. Златина Иванова – технология на строителството
инж. Нина Стоянова – пътно строителство
инж. Тошка Михова – речно строителство и хидромелиорации
инж. Богдана Чонгова – канализация и пречистване на питейни води


Парково строителство и озеленяване

ланд. арх. Анна Бакалова - цветарство и паркова перспектива

ланд. арх. Евелина Пилукова – парково строителство

ланд. арх. Палмина Пакратян - ландшафтно проектиране 

ланд. арх.Томас Ахчиян – дендрология и рисуване

Владимир Димитров - практическо обучение

Станка Бибишкова - практическо обучение

Геодезист
инж. Радка Радева – геодезия и кадастър
инж. Дора Захариева – геодезия и картография
инж. Сия Георгиева – геодезия и електронизация
Жаклин Лазова - геодезия

магистър икономист Минка Кюркчиева – икономика и предприемачество