Прием след основно образование

Прием след основно образование

Професия Специалност       Входящо равнище 
Строител

    Кофражи  

     Армировка и бетон             
     Зидария            
     Мазилки и шпакловки            
     Вътрешни облицовки и настилки            
     Външни облицовки и настилки            
     Бояджийски работи          

 Основно образование
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 

  Вътрешни В и К мрежи 

 Външни В и К мрежи    

 Основно образование       
Озеленител  

 Цветарство

 Парково строителство и озеленяване       

 Основно образование     

 
 

Форма:  Неприсъствена самостоятелна, платена форма на обучение. Предвиденият брой задължителни часове се покрива под формата на консултации с учителите.
Срок на обучение : една година
Платено обучение с годишна такса 1000 лв.
Прием по документи : През цялата година.
Документи за кандидатстване:
1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.
2.  Копие от свидетелство  за основно образование.
3.  Медицинско свидетелство.
4.  Служебна бележка или копие от трудова книжка за удостоверяване на шестмесечен стаж по професията.
5.  Два броя актуални снимки.