Прием след средно образование

Прием след средно образование

 

Професия   Специалност Входящо равнище       
Геодезист   Геодезия Средно образование       
Строителен техник

Строителство и архитектура

 Водно строителство            

Транспортно строителство       

 Средно образование       
Техник - озеленител   Парково строителство и озеленяване    Средно образование       


 

Форма: Неприсъствена самостоятелна форма на обучение. Предвиденият брой задължителни часове се покрива под формата на консултации с учителите.
Срок на обучение: една година.
Платено обучение - годишна такса 1600лв.
Прием по документи:  През цялата година
Необходими документи за кандидатсване:
1. Молба до Директора /образец на гимназията/;
2. Ксерокопие на Дипломата за завършено средно образование / носи се и оригинала за сверяване/;
3. Медицинско свидетелство;
4. Две актуални снимки;
5. Служебна бележка или копие от трудова книжка от строителна фирма, организация и др. за минимум шестмесечен стаж по специалността /професията/.