Прием след 7 клас

Прием след 7 клас

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019 - 2020 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език

 

 

17.06.2019 г.

19.06.2019г.

21.06.2019 г.

4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

 

20.06.2019 г.

24.06.2019 г.

25 - 26.06.2019 г., вкл.

5

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

Вид дейност

Срок

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - английски език - 26 ученици

"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - немски език - 26 ученици

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - английски език - 26 ученици

"ГЕОДЕЗИЯ" - английски език - 26 ученици

"ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" - английски език - 26 ученици

"ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" - руски език - 26 ученици

БАЛООБРАЗУВАНЕ

за специалностите: "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА", "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО",

"ГЕОДЕЗИЯ", "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"

максимален бал: 500 точки

Сбор от:

удвоените точки от теста по математика; удвоените точки от теста по български език и литература;

оценките по математика и български език от свидетелството за завършено основно образование, преобразувани в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.