Проект

Проект

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

http://tvoiatchas.mon.bg

Списък извънкласни дейности по проект "Твоят час"

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

2017-2018 година

 

ГРУПИ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

 

ИМЕ НА ГРУПА

КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

„Готината география“

VIII, IX

Марияна Вълева

2.

„Математика“ – 8клас

VIII

Снежанка Новакова

3.

„Математика“ – 9клас

IX

Снежанка Новакова

4.

„Математика 9В – първа група“

IX

Пепа Чочорова

5.

„Математика 9В – втора група“

IX

Пепа Чочорова

6.

„Аз мога“

X

Добринка Кирязова

7.

„Език мой“

IX

Елена Янева

8.

„Физиката през моите очи“

IX

Галина Петрова

 

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ:

 

ИМЕ НА ГРУПА

КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

„Психология на общуването“

VIII, IX, XI

Галина Петрова

2.

„Аз търся и преоткривам света“

X

Мариана Вълева

3.

„Алхимик“

 

VIII, IX, X

Таня Андреева

4.

„Немски език“

XI

Елеонора Пионова

5.

„Фолклорно ателие“

VIII, IX, XI

Таня Андреева

6.

„Проекционно чертане“

IX

инж. Нина Стоянова

7.

„Макетиране“

IX-XII

арх. Ваня Димитрова

8.

„Геодезически технологии“

 

IX-XII

инж.Стефка Методиева

9.

„Енергийно ефективно строителство-пасивна къща“

XI

инж.Цветелина Жекова

10.

„Картографски изображения“

XI- XII

инж. Дора Захариева

11.

„Зелена Странджа“

 

VIII- XII

инж.Владимир Димитров

12.

„Проектиране водно строителство“

IX-XI

инж.Тошка Михова

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“

2017/2018 година

 

ГРУПИ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

 

ИМЕ НА ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

ДЕН

НАЧАЛЕН

ЧАС

КРАЕН ЧАС

КАБИНЕТ

1.

„Готината география“

Марияна Вълева

петък

11.45

13.10

44

2.

„Математика“ – 8клас

Снежанка Новакова

сряда

12.00

13.25

40

3.

„Математика“ – 9клас

Снежанка Новакова

четвъртък

12.30

13.55

40

4.

„Математика 9В – първа група“

Пепа Чочорова

понеделник

 

11.45

13.10

45

5.

„Математика 9В – втора група“

Пепа Чочорова

петък

11.45

13.10

45

6.

„Аз мога“

Добринка Кирязова

сряда

14.00

15.25

40

7.

„Език мой“

Елена Янева

понеделник

петък

12.45

12.05

13.10

13.30

21

25

8.

„Физиката през моите очи“

Галина Петрова

вторник

11.45

13.10

47

 

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ:

 

ИМЕ НА ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

ДЕН

НАЧАЛЕН

ЧАС

КРАЕН ЧАС

КАБИНЕТ

1.

„Психология на общуването“

Галина Петрова

понеделник

11.45

13.10

конф.зала

2.

„Аз търся и преоткривам света“

Мариана Вълева

сряда

13.10

14.35

46

3.

„Алхимик“

Таня Андреева

понеделник

09.05

 

10.25

 

45

4.

„Немски език“

Елеонора Пионова

четвъртък

11.45

13.10

42

5.

„Фолклорно ателие“

Таня Андреева

четвъртък

11.45

13.10

конф.зала

6.

„Проекционно чертане“

инж. Нина Стоянова

Понеделник

четвъртък

13.30

12.30

14.55

13.10

35

34

7.

„Макетиране“

арх. Ваня Димитрова

понеделник

11.45

13.30

13.10

14.55

46

46

8.

„Геодезически технологии“

инж.Стефка Методиева

сряда

13.30

14.55

45

9.

„Енергийно ефективно строителство-пасивна къща“

инж.Цветелина Жекова

сряда

10.55

12.20

26

10.

„Картографски изображения“

инж. Дора Захариева

вторник

12.30

13.55

17

11.

„Зелена Странджа“

инж.Владимир Димитров

вторник

13.30

14.55

36;35

12.

„Проектиране водно строителство“

инж.Тошка Михова

четвъртък

11.45

13.10

44

 

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за 2017 г. - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за м. април 2017 - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за м. май 2017 - тук