Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

http://tvoiatchas.mon.bg

Снимки от публични изяви по проект "Твоят час" - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за 2017 г. - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за м. април 2017 - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за м. май 2017 - тук