Свободни места за ученици в 9 и 10 клас

О Б Я В А 

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ДО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН - ПРИЕМ С

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

 

     ПРОФЕСИЯ,       СПЕЦИАЛНОСТ

 

КЛАС

БРОЙ

СВОБОДНИ МЕСТА

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК,                   ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

IX В

1

ТЕХНИК -ОЗЕЛЕНИТЕЛ,             ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 

X Д

 

1

 

 

Документи при кандидатстване:

1. Заявление от родител и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора - ПО ОБРАЗЕЦ.

2. Копие на документ за завършен период, етап, клас, степен, удостоверяващ успеха на ученика.

Забележка: При различия в учебните планове се полагат приравнителни изпити.

Срок за подаване на документите 12.10.2020 г.  до 16:30 ч. в канцеларията на гимназията.

Телефони за контакт:

Зам.директори   М.Жекова: тел. 0879005352

                            М.Маринов: тел. 0879101825