Свободно място в 10-и клас

Свободно място в X клас

професия „Строителен техник“

специалност „Строителство и архитектура“

I-ви чужд език – Немски език

II-ри чужд език – Английски език

Срок за подаване на заявления – 12.09.2019 г. 15:00 часа

При различия в учебните планове за IX клас се полагат приравнителни изпити по съответните предмети!

Телефон за контакти: 0879 101 825

Марин Маринов – зам.директор