Свободно място в IXд - Парково строителство и озеленяване

ОБЯВА

За свободно място за учебната 2020/2021 г.

1 място в IXД клас, специалност“ Парково строителство и озеленяване“

Професия „ Техник – озеленител“

I чужд език  - руски

При различие в учебния план на паралелката, в която кандидатът се е обучавал, и учебния план на паралелката, за която той кандидатства, се полага/полагат приравнителен изпит/приравнителни изпити

Срок за подаване на документи: 31.07.2020г.

Телефон: 056/546064