След основно образование

След основно образование

I. Обучение за лица навършили 16 години за учебната 2017-2018 г.

Квалификационен курс по  Рамкова програма Е за  продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация , съгласно чл.9 и чл.10 и чл.14б от ЗПОО.

 Придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация след завършено средно образование по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Геодезист

Геодезия

 

Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Придобита втора СПК по професия
от същата област на образование

Строителен техник

Строителство и архитектура

 

Водно строителство

 

Транспортно строителство

 

Техник - озеленител

 

Цветарство

 

Парково строителство и озеленяване

 

      Това е неприсъствена самостоятелна форма на обучение. Предвиденият брой задължителни часове / теория, практика и ЗИП /, съгласно учебните планове се покриват под формата на консултации с учителите, определени да провеждат това обучение.

       Обучението в тази форма се извършва по учебни планове, утвърдени от Директора на гимназията и разработени на основание на ЗПУО, ЗПОО, Рамкова програма-Е и Държавните образователни стандарти за придобиване на професионална квалификация по избраната професия :

Срок на обучение: една календарна година.

Платено обучение - годишна такса 1600 лв.
Прием по документи: През цялата година
Необходими документи за кандидатстване: 
1. Молба до Директора /образец на гимназията/;
2. Ксерокопие на Дипломата за завършено средно образование / носи се и оригинала за сверяване/;

3. Документ за придобита втора СПК по професия  от същата област на образование
4. Медицинско свидетелство;
5. Две актуални снимки;
Обучението завършва със Свидетелство за професионална квалификация.

 

 

II. Самостоятелна форма на обучение по Рамкова програма Е за придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Строител

Кофражи

Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета
 Придобита първа СПК
по професия от същата област на образование

Армировка и бетон

Зидария

Мазилки и шпакловки

Вътрешни облицовки и настилки

Сухо строителство

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни В и К мрежи

Външни В и К мрежи

Озеленител

Цветарство

Парково строителство и озеленяване

 

Срок на обучение : една календарна година

Платено обучение с годишна такса 850лв

Прием по документи : През цялата година.

Документи за кандидатстване:

1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.

2.  Копие от свидетелство  за Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас.

3. Документ за Придобита първа СПК по професия от същата област на образование

4.  Медицинско свидетелство.

5.  Два броя актуални снимки.

 

Обучението завършва със Свидетелство за професионална квалификация.

III. Самостоятелна форма на обучение по Рамкова програма Е за придобиване на ПЪРВА степен на професионална квалификация по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване

или валидирани компетентности за начален етап на основно образование

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване

или валидирани компетентности за начален етап на основно образование

Срок на обучение : една календарна година

Платено обучение с годишна такса  480 лв

Прием по документи : През цялата година.

Документи за кандидатсване:

1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.

2.  Копие от свидетелство  за Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване

или валидирани компетентности за начален етап на основно образование

3.  Медицинско свидетелство.

4.  Два броя актуални снимки.

Обучението завършва със Свидетелство за професионална квалификация.

 

 IV.  Ученици, завършили средно образование в ПГСАГ „ Кольо Фичето” по  учебен план, който включва XIII клас и желаещи да придобият трета професионална  степен на квалификация, се обучават в самостоятелна  форма на обучение по индивидуален учебен план, утвърден от Директора като:

1. Подават заявление до Директора на гимназията

2. Сключват с Директора договор за финансиране

     Записалите се ученици заплащат годишна такса в размер на  850 лв, определен в калкулация за разходите и фиксирана в договора за финансиране.

 

 

   V. Самостоятелна  форма на обучение  - по  Рамкова програма Д за начално

професионално обучение, за придобиване на квалификация по част от професия  за лица, навършили 16   години в направленията:  „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ” „СТРОИТЕЛСТВО” и „ ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини / ”:

  • срок – до завършване на процедурата
  • годишна такса 186 лв за един резултат от учене / компетентност / , според ДОС за съответната специалност
  • сключване на Договор за обучение и финансиране

 

Обучението завършва с Удостоверение за професионално обучение.