Стипендии

Стипендии

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ  И ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

В ПГСАГ”КОЛЬО ФИЧЕТО” – БУРГАС

 

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ:

 

1. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците са регламентирани съгласно разпоредбите на Постановление №328/21.12.2017г на МС.

2. Право на стипендии по реда на постановлението имат ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа след завършено основно образование.

3. Право на стипендии имат и ученици с трайни увреждания, както и ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи и втори гимназиален клас.

4. Учениците нямат право на стипендия когато:

4.1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.

4.2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

 

ІІ. МЕСЕЧНИ  СТИПЕНДИИ:

 

1. По чл.4, ал.1, т.1- за постигнати образователни резултати

1.1. Критерии за допускане до класиране:

1.1.1. Успех не по-нисък от 5.50.

1.1.2. Липса на актуални  наказания, наложени от педагогическия съвет.

1.2. Показатели за определяне размера на стипендията:

1.2.1. Размерът на сумата се утвърждава от Директора по предложение на Комисията.

1.2.2. При отпускане на стипендия от началото на учебната година за учениците от IХ, Х, ХI и ХII класове се взема предвид успехът от предходната учебна година, а за учениците от VIII клас успехът от националните външни оценявания - общ брой точки от НВО не по-малък от 176 точки;

1.2.3. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успехът от предходния срок.

1.3. Документи за кандидатстване /подават се всеки срок на текущата учебна година/:

1.3.1. Заявление от ученика по образец.

1.3.2. Предложение от класния ръководител.

 

2. По чл. 4, ал.1, т.2 – за подпомагане достъпа да образование и предотвратяване на отпадането

2.1. Критерии за допускане до класиране:

2.1.1. Месечен доход на член от семейството не по-висок от средния размер на  минималната работна заплата за страната, изчислен на базата на  предходните 6 месеца.

2.1.2. Успех, не по-нисък от 4.50.

2.1.3. Липса на актуални наказания, наложени от педагогическия съвет.

2.2. Показатели за определяне размера на стипендията:

2.2.1. Размерът на сумата се утвърждава от Директора по предложение на Комисията.

2.2.2. При отпускане на стипендия от началото на учебната година за учениците от IХ, Х, ХI и ХII класове се взема предвид успехът от предходната учебна година, а за учениците от VIII клас успехът от националните външни оценявания - общ брой точки от НВО не по-малък от 116 точки;

2.2.3 При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успехът от предходния срок.

2.3. Документи за кандидатстване /подават се всеки срок на текущата учебна година/:

2.3.1. Заявление - декларация от ученика по образец.

2.3.2. Служебни бележки за трудово възнаграждение на родителите за съответния период.

2.3.3. Служебна бележка от учебно заведение при братя и сестри учащи /ученици и студенти в редовна форма на обучение/.

2.3.4. При безработен родител: документ от Агенция по заетостта /Бюро по труда/ съответно с право или не на трудово обезщетение /за съответния период/ или нотариално заверена декларация за липса на доходи за съответния период.

2.3.5. Уверение от висше учебно заведение при родители, студенти редовно обучение.

2.3.6. При разведени родители се представя копие на съдебно решение за издръжка

2.3.7. Предложение от класния ръководител.

 

3. По чл. 4, ал.1 .т.3 – за подпомагане на ученици с трайни увреждания

3.1. За отпускане на тези видове стипендии не се извършва класиране. Стипендии се отпускат на всички ученици, имащи основание за това.

3.2. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора по предложение на Комисията.

3.3.Документи за кандидастване:

3.3.1. Заявление от ученика по образец. Подава се всеки срок на текущата учебна година

3.3.2. Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия:  решение на ТЕЛК

3.3.3. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година.

 

4. По чл.4, ал.1 т.4-за ученици без родители

4.1. За отпускане на тези видове стипендии не се извършва класиране. Стипендии са отпускат на всички ученици, имащи основание за това.

4.2. Размер на стипендиятаутвърждава се от Директора по предложение на Комисията.

4.3. Документи за кандидастване:

4.3.1. Заявление от ученика по образец. Подава се всеки срок на текущата учебна година.

4.3.2. Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия:

- копие от акт за раждане;

- копие от смъртен акт за ученици, чиито родители са починали;

- копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

4.3.3. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година

 

5. По чл. 4 , ал. 2 - за ученици само с един родител.

5.1. За отпускане на тези видове стипендии не се извършва класиране. Стипендии са отпускат на всички ученици, имащи основание за това.

5.2. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора по предложение на Комисията.

5.3. Документи за кандидастване:

5.3.1. Заявление от ученика по образец. Подава се всеки срок на текущата учебна година.

5.3.2. Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия:

- копие от акт за раждане за доказване наличие само на един родител по рождение/ в случаите, когато детето не е припознато от бащата и не е осиновено по-късно/;

- копие от смъртен акт при починал родител;

5.3.4. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година.

6. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

7. Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал.2 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

 

ІІI. ЕДНОКРАТНИ  СТИПЕНДИИ:

 

1. Съгласно чл. 5, ал.1 , т.1 – за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

1.1. Критерии за отпускане на стипендиятa:

1.1.1. Починал родител  - при възникване на събитието.

1.1.2. Внезапна безработица на родител/родители/, при която същият/същите/  нямат право на обезщетение от Агенцията по заетостта.

1.1.3. Тежко или продължително боледуване на член от семейството, костващо разходи, в резултат на които месечният доход на член от семейството се свежда под размера на минималната работна заплата, установена за страната.

1.1.4. Липса на средства за транспорт, при пътуване на ученика от друго населено място, когато с размера на средствата за пътуване, месечният доход на член от семейството се свежда под размера на минималната работна заплата, установена за страната.

1.2. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора по предложение на Комисията.

1.3. Документи за кандидатстване:   За всеки от горепосочените случаи, класният ръководител представя на Директора на гимназията мотивирано предложение, с прилежащи документи, както следва:

1.3.1. При починал родител:

- заявление от ученика или родител/настойник/ - свободен текст;

- копие от смъртен акт.

1.3.2. При внезапна безработица на родител/родители/:

- заявление от ученика;

- документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен/безработни/ или нотариално заверена декларация за липса на доходи за съответния период.

1.3.3. При тежко или продължително боледуване на член от семейството:

- заявление от ученика;

- епикриза за заболяване и разходооправдателни документи, доказващи размера на сумите по лечението.

1.3.4. При липса на средства за транспорт:

- заявление от ученика;

- служебни бележки на доходите от трудово възнаграждение на родителите, актуални към момента.

 

2. Съгласно чл. 5, ал.1, т. 2 – за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната  или извънучилищната дейност

2.1. Критерии за отпускане и размер на стипендията :

   2.1.1. Завоювани постижения /първо, второ, трето място/ на национално/световно ниво, в съответна научна, спортна, художествено-творческа сфера на изява и др. Размер на стипендията –  утвърждава се от Директора по предложение на Комисията.

   2.1.2.  Липса на актуални наказания, наложени от педагогическия съвет

2.2. Документи за кандидатстване:

2.2.1. Мотивирано предложение от класния ръководител /свободен текст/ до Директора на гимназията.

2.2.2. Копие от грамота /сертификат за отличие/  на изявилия се ученик.

3. За един ученик може да се отпуска еднократна стипендия по чл.5, ал.1 само веднъж в рамките на учебния срок при възникване на събитието, даващо основание за това .