Квалификационни курсове

Квалификационни курсове

Квалификационни форми 2016-2017

На основание чл.9 и чл.14б от ЗПОО и ДОС  за придобиване на професионална квалификация по професия, за учебната 2016-2017 г. Педагогическият съвет на свое заседание взе решение и предлагаме  пред Вас да бъдат утвърдени следните такси за :

 1. Самостоятелна  форма на обучение  - Квалификационен курс по  Рамкова програма Е за  продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация  за цялата професия с придобиване на III та ПКС по направленията „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ” „СТРОИТЕЛСТВО” и „ ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини / ”:
 • за лица със завършено средно образование
 • за лица навършили 16 години
 • срок на обучение: една календарна година
 • годишна такса 1600 лв
 • сключване на Договор за обучение и финансиране

 

 1. Самостоятелна  форма на обучение  - Квалификационен курс по  Рамкова програма Е за  продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация  за цялата професия с придобиване на II та ПКС по професиите:Строител” ,  „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” и „ Озеленител”
 • за лица със завършено основно образование
 • за лица навършили 16 години
 • срок на обучение: една календарна година
 • годишна такса 1600 лв

сключване на Договор за обучение и финансиране

 

 1. Самостоятелна  форма на обучение  - по  Рамкова програма Е за  разширяване на придобита професионална квалификация / XIII клас /  с придобиване на III та ПКС по направленията „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ” „СТРОИТЕЛСТВО” и „ ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини / ”:
 • за лица със завършено средно образование
 • за лица навършили 16 години
 • срок на обучение: една календарна година
 • годишна такса 800 лв
 • сключване на Договор за обучение и финансиране

      4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на квалификация по професия или част от професия за лица навършили 16 години в направленията: 

1.  СТРОИТЕЛСТВО 

2.  АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

3.  ГРАДИНАРСТВО / паркове и градини /

 • срок – срок до завършване на процедурата
 • годишна такса 600 лв
 • сключване на Договор за обучение и финансиране

I. Обучение за лица навършили 16 години за учебната 2016-2017 г.

Квалификационен курс по  Рамкова програма Е за  продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация , съгласно чл.9 и чл.10 от ЗПУО.

 Придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация след завършено средно образование по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Геодезист

Геодезия

Средно образование

Строителен техник

Строителство и архитектура

Средно образование

Водно строителство

Транспортно строителство

Техник - озеленител

 

Парково строителство и озеленяване

Средно образование

 

 

      Това е неприсъствена самостоятелна, платена форма на обучение. Предвиденият брой задължителни часове /теория, практика и ЗИП /, съгласно учебните планове се покриват под формата на консултации с учителите, определени да провеждат това обучение.

       Обучението в тази форма се извършва по учебни планове, утвърдени от Директора на гимназията и разработени на основание на ЗПУО, ЗПОО, Рамкова програма-Е и Държавните образователни стандарти за придобиване на професионална квалификация по избраната професия :

Срок на обучение: една календарна година.

Платено обучение - годишна такса 1600 лв.
Прием по документи: През цялата година
Необходими документи за кандидатсване:

  
1. Молба до Директора /образец на гимназията/;
2. Ксерокопие на Дипломата за завършено средно образование / носи се и оригинала за сверяване/;
3. Медицинско свидетелство;
4. Две актуални снимки;
5. Служебна бележка или копие от трудова книжка от строителна фирма, организация и др. за минимум шестмесечен стаж по специалността /професията/.  

II. Самостоятелна форма на обучение по Рамкова програма Е за придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация след завършено основно образование по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Строител

Кофражи

Основно образование

Армировка и бетон

Зидария

Мазилки и шпакловки

Вътрешни облицовки и настилки

Външни облицовки и настилки

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни В и К мрежи

Основно образование

Външни В и К мрежи

Озеленител

Цветарство

Основно образование

Парково строителство и озеленяване

 

Срок на обучение : една календарна година

Платено обучение с годишна такса 800лв

Прием по документи : През цялата година.

Документи за кандидатсване:

1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.

2.  Копие от свидетелство  за основно образование.

3.  Медицинско свидетелство.

4.  Служебна бележка или копие от трудова книжка за удостоверяване на шестмесечен стаж по професията.

5.  Два броя актуални снимки.

III. В гимназията се работи и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на квалификация по професия или част от професия за лица навършили 16 години в направленията:  

1.  СТРОИТЕЛСТВО 

2.  АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

3.  ГРАДИНАРСТВО

   Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.

Срок на обучение : До приключване на процедурата

Платено обучение с такса за удостоверяване на професионалните знания, умения и компетентности с явяване на държавни изпити за придобиване на професионална квлификация – 600 лв

Прием по документи : През цялата година.

Документи за кандидатсване:

1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.

2.  Копие от свидетелство  за основно или средно образование.

3.  Медицинско свидетелство.

4.  Служебна бележка или копие от трудова книжка за удостоверяване на работа по професията, референции от работодател, др. доказателства.

5.  Два броя актуални снимки.

   IV.  Ученици, завършили средно образование в ПГСАГ „ Кольо Фичето” и желаещи да придобият трета професионална квалификационна степен, се обучават в самостоятелна  форма на обучение като:

1. Подават заявление до Директора на гимназията

2. Сключват с Директора договор за финансиране

     Записалите се ученици заплащат годишна такса в размер определен в калкулация за разходите и фиксирана в договора за обучение и финансиране, според броя на изпитите .