Стипендии

Стипендии

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ  И ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

В ПГСАГ”КОЛЬО ФИЧЕТО” - БУРГАС

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ:

 

1. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците са регламентирани съгласно разпоредбите на Постановление №33/15.02.2013г на МС.

2. Право на стипендии по реда на постановлението имат ученици в дневна и индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование.

3. Учениците нямат право на стипендия когато:

    3.1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.

    3.2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

 

ІІ. МЕСЕЧНИ  СТИПЕНДИИ:

 

По чл.4, ал.1, т.1- за постигнати образователни резултати

 

1. Критерии за допускане до класиране:

1.1. Успех не по-нисък от 5.50.

1.2. Липса на актуали  наказания наложени от педагогическия съвет.

2. Показатели за определяне размера на стипендията:

2.1. Успех от 5.76 до 6.00 – пълен размер на сумата, утвърдена от Директора по предложение на Комисията.

2.2. Успех от 5.50 до 5.75 – 85% от пълния размер на утвърдената сумата.

2.3. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок – успехът от предходния срок.

3. Документи за кандидатстване /подават се всеки срок на текущата учебна година/:

3.1. Заявление-декларация от ученика – подава се всеки срок на текущата учебна година.

4. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година.

 

По чл. 4, ал.1, т.2 – за подпомагане достъпа да образование и предотвратяване на отпадането:

 

1. Критерии за допускане до класиране:

1.1. Месечен доход на член от семейството не по-висок от размера на средно месечния доход за период от 6 месеца преди подаване на документи за стипедия

    1.2. Успех, не по-нисък от 4.50.

    1.3. Липса на актуални наказания наложени от педагогическия съвет.

2. Показатели за определяне размера на стипендията:

    2.1. Успех от 5.01 до 5.49 – пълен размер на сумата, утвърдена от Директора по предложение на Комисията.

    2.2. Успех от 4.50 до 5. 0075% от пълния размер на утвърдената сума.

    2.3. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок – успехът от предходния срок.

3. Документи за кандидатстване /подават се всеки срок на текущата учебна година/:

3.1. Заявление - декларация от ученика.

3.2. Служебни бележки за трудово възнаграждение на родителите за съответния период.

3.3. Служебна бележка от учебно заведение при братя и сестри учащи /ученици и студенти в редовна форма на обучение/.

3.4. При безработен родител: документ от Агенция по заетостта /Бюро по труда/ съответно с право или не на трудово обезщетение /за съответния период/ или нотариално заверена декларация за липса на доходи за съответния период.

3.5. Уверение от висше учебно заведение при родители, студенти редовно обучение.

3.6. При разведени родители се представя копие на съдебно решение за издръжка

4. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година.

 

 

По чл. 4, ал.1 .т.3 – за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 

1. За отпускане на тези видове стипендии не се извършва класиране. Стипендии се отпускат на всички ученици, имащи основание за това.

2. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора, по предложение на Комисията.

3.Документи за кандидастване:

3.1. Заявление от ученика по образец. Подава се всеки срок на текущата учебна година

3.2. Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия:  решение на ТЕЛК

4. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година.

 

 

По чл.4, ал.1 т.4-за ученици без родители

 

1. За отпускане на тези видове стипендии не се извършва класиране. Стипендии са отпускат на всички ученици, имащи основание за това.

2. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора, по предложение на Комисията.

3.Документи за кандидастване:

3.1. Заявление от ученика по образец и декларация от родител/настойник/. Подава се всеки срок на текущата учебна година.

3.2. Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия:

- копие от акт за раждане;

- копие от смъртен акт, за ученици чиито родители са починали; представя се в началото на всяка учебна година;

- копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

4. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година

 

По чл. 4 , ал. 2 - за ученици само с един родител.

 

1. За отпускане на тези видове стипендии не се извършва класиране. Стипендии са отпускат на всички ученици, имащи основание за това.

2. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора, по предложение на Комисията.

3.Документи за кандидастване:

3.1. Заявление от ученика по образец. Подава се всеки срок на текущата учебна година.

3.2. Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия:

- копие от акт за раждане за доказване наличие само на един родител по рождение/ в случаите, когато детето не е припознато от бащата и не е осиновено по-късно/;

- копие от смъртен акт при починал родител; представя се в началото на всяка учебна година.

4. Предложение от класния ръководител - подава се всеки срок на текущата учебна година.

Забележка: Съгласно § 1р т.4 от Допълнителни разпоредби на Постановление № 33/15.02.2013 г., ученик без родители е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

 

ІІI. ЕДНОКРАТНИ  СТИПЕНДИИ:

 

Съгласно чл. 5, ал.1 , т.1 – за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

 

1. Размер на стипендията – утвърждава се от Директора, по предложение на Комисията.

2. Критерии за отпускане на стипендиятa:

2.1. Починал родител  - при възникване на събитието.

2.2. Внезапна безработица на родител/родители/, при която същият/същите/  нямат право на обезщетение от Агенцията по заетостта.

2.3. Тежко или продължително боледуване на член от семейството, костващо разходи, в резултат на които месечният доход на член от семейството се свежда под размера на минималната работна заплата, установена за страната.

2.4. Липса на средства за транспорт, при пътуване на ученика от друго населено място, когато с размера на средствата за пътуване, месечният доход на член от семейството се свежда под размера на минималната работна заплата, установена за страната.

3. Документи за кандидатстване:   За всеки от горепосочените случаи, класният ръководител представя на Директора на гимназията мотивирано предложение, с прилежащи документи, както следва:

3.1. При починал родител:

- заявление от ученика или родител/настойник/ - свободен текст;

- копие от смъртен акт.

3.2. При внезапна безработица на родител/родители/:

- заявление от ученика;

- документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен/безработни/ или нотариално заверена декларация за липса на доходи за съответния период.

3.3. При тежко или продължително боледуване на член от семейството:

- заявление от ученика;

- епикриза за заболяване и разходооправдателни документи, доказващи размера на сумите по лечението.

3.4. При липса на средства за транспорт:

- заявление от ученика;

- служебни бележки на доходите от трудово възнаграждение на родителите, актуални към момента.

 

Съгласно чл. 5, ал.1, т. 2 – за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната  или извънучилищната дейност

 

1. Критерии за отпускане на стипендия :

1.1. Завоювани постижения /първо, второ, трето място/ на национално ниво, в съответна научна, спортна, художествено-творческа сфера на изява /и др./.

Размер на стипендията –  утвърждава се от Директора, по предложение на Комисията.

1.2. Завоювани постижения /първо, второ, трето място/ на областно ниво, в съответна научна, спортна, художествено-творческа сфера на изява /и др./.

Размер на стипендията –  утвърждава се от Директора, по предложение на Комисията.

2. Документи за кандидатстване:

2.1. Мотивирано предложение от класния ръководител /свободен текст/ до Директора на гимназията.

2.2. Копие от грамота /сертификат за отличие/  на изявилия се ученик.

 

 

.