След средно образование

След средно образование

I. Обучение за лица навършили 16 години за учебната 2016-2017 г.

Квалификационен курс по  Рамкова програма Е за  продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация , съгласно чл.9 и чл.10 от ЗПУО.

 Придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация след завършено средно образование по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Геодезист

Геодезия

Средно образование

Строителен техник

Строителство и архитектура

Средно образование

Водно строителство

Транспортно строителство

Техник - озеленител

 

Парково строителство и озеленяване

Средно образование

 

 

      Това е неприсъствена самостоятелна, платена форма на обучение. Предвиденият брой задължителни часове /теория, практика и ЗИП /, съгласно учебните планове се покриват под формата на консултации с учителите, определени да провеждат това обучение.

       Обучението в тази форма се извършва по учебни планове, утвърдени от Директора на гимназията и разработени на основание на ЗПУО, ЗПОО, Рамкова програма-Е и Държавните образователни стандарти за придобиване на професионална квалификация по избраната професия :

Срок на обучение: една календарна година.

Платено обучение - годишна такса 1600 лв.
Прием по документи: През цялата година
Необходими документи за кандидатсване:

  

1. Молба до Директора /образец на гимназията/;
2. Ксерокопие на Дипломата за завършено средно образование / носи се и оригинала за сверяване/;
3. Медицинско свидетелство;
4. Две актуални снимки;
5. Служебна бележка или копие от трудова книжка от строителна фирма, организация и др. за минимум шестмесечен стаж по специалността /професията/.  

Ученици, завършили средно образование в ПГСАГ „ Кольо Фичето” и желаещи да придобият трета професионална квалификационна степен, се обучават в самостоятелна  форма на обучение като:

1. Подават заявление до Директора на гимназията

2. Сключват с Директора договор за финансиране

     Записалите се ученици заплащат годишна такса в размер определен в калкулация за разходите и фиксирана в договора за обучение и финансиране, според броя на изпитите .

 

Важно! На територията на Бургаска област единствено 
ПГ по САГ "Кольо Фичето" - Бургас има Законовото право да обучава и след успешно полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика да издава Свидетелство за професионална квалификация "Строителен техник" - III-та професионално квалификационна степен.