Прием след 7 клас

Прием след 7 клас

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

14 юли - 16 юли 2021

от  8.00   до   18.00 часа

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И

1.  Свидетелство за основно образование  - оригинал

2.  Медицинско свидетелство – оригинал

3. Копие на служебна бележка с оценките и входящ номер

В сградата на гимназията се влиза при строго спазване на противоепидeмичните мерки (ползване на лични предпазни средства).

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "БРОКЕР"

 

ПРИЕМ  В VIII -ми  КЛАС

 

за учебната 2021/2022 година

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Една паралелка - "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - английски език - 26 ученици

Една паралелка -  "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - немски език - 26 ученици

Една паралелка - "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - английски език - 26 ученици

Една паралелка - "ГЕОДЕЗИЯ" - английски език - 26 ученици

Една паралелка - "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" – английски език - 26 ученици

Една паралелка - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" – руски език - 26 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

за специалностите: "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА", "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО", "ГЕОДЕЗИЯ", "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" И „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

 

максимален бал: 500 точки

 

Сбор от:

  1. Удвоените точки от теста по български език и литература
  2. Удвоените точки от теста по математика
  3. Оценките по математика и български език от свидетелството за завършено основно образование, преобразувани в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.