Административни услуги

 

Образец на бланка от родител

Заявление от ученици - за справка, успех, удостоверение, служебна бележка и др. 

Заявление за отсъствие до 15 дни - до класния ръководител

Заявление за обучение в е-среда

Заявление за ползване на отпуск

Заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до ДИППК

Приемане и преместване

Издаване на диплом за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Достъп до обществена информация

Правила за достъп до спортна площадка и други места за отдих

Заявка за извършване на консултативна дейност от психолог и педагогически съветник

Заявление за запознаване с изпитна работа от ДЗИ