Валидиране

В гимназията се работи и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на квалификация по професия или част от професия за лица навършили 16 години в направленията:  Строителство; Архитектура, урбанизъм и геодезия;  Градинарство. 
Срок на обучение : До приключване на процедурата
Платено обучение с такса за удостоверяване на професионалните знания, умения и компетентности с явяване на държавни изпити за придобиване на професионална квлификация – 310 лв.
Прием по документи : През цялата година.
Документи за кандидатстване:
1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.
2.  Копие от свидетелство  за основно или средно образование.
3.  Медицинско свидетелство.
4.  Служебна бележка или копие от трудова книжка за удостоверяване на работа по професията, референции от работодател, др. доказателства.
5.  Два броя актуални снимки.

Телефон за контакт: