Валидиране

Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.    

    Валидирането  е основен инструмент за реализиране на политиката за учене през целия живот и неразделна част от националната система за образование, обучение и квалификация с цел достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.

     I. Право на валидиране / целеви групи / на професионални знания, умения и компетентности имат лица, които притежават  входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация по част от професия:

    1. За втора степен

 • завършен първи гимназиален етап - за начално професионално обучение за лица, навършили 16 години;

   2. За първа степен

 • завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване - за лица, навършили 16 години, а в случаите на продължаващо професионално обучение - и придобита квалификация по част от професия;

   3. За част от професията

 • завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване - за лица, навършили 16 години

 

II. Процес на валидиране.

 • Установяване на наличие на опит – мотивиране/начално консултиране в процеса, на което кандидатите получават начална обща информация и отговор на въпроси, относно възможностите за валидиране. Извършва се от консултанти за начално консултиране;
 •  Документиране на опита – същинско консултиране, което включва стандартизирано

индивидуално интервю за установяване на желана за валидиране компетентност, специалност, професия, консултиране относно събиране на доказателства за притежаваните компетентности. Извършва се от учител в професионалната гимназия;

 • Оценяване на опита – установява легитимността на представените доказателства за придобит опит, включително и разработване на входящи тестове за установяване на ниво на

компетентност и допускане на кандидата до изпит. Извършва се от комисия, в която се включват учители-оценители;

 • Удостоверяване на резултатите от оценяването – организиране и провеждане на изпит, оценяват се резултатите от изпита и се присъжда придобитата квалификация. Извършва се от учители-оценители/изпитващи;
 •  Оформяне на документи за професионална квалификация – включва проверката на индивидуалното портфолио, протоколите от проведения изпит, регистриране на издадения документ, обработка и съхраняване на документите от валидирането;

 

 III. Установяването на придобити професионални знания, умения и компетентности се извършва чрез:

1. Предварително съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;

2.   Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

   След предварителното съпоставяне по  т. 1 лицето може да бъде насочено към допълнително обучение или да бъде допуснато до полагане на изпит по  т. 2.

   За признаване на степен на професионална квалификация изпитът по т. 2 е държавен и се организира в съответствие с чл. 36 от ЗПОО, а за признаване на професионална квалификация по част от професия изпитът по т. 2 се организира в съответствие с чл. 37, ал. 2 от ЗПОО .   На лицата, успешно положили изпитите по  т. 2, се издават следните документи:

 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация - когато са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;
 •  Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия - когато са установени част от единиците резултати от учене, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

 

IV. За разходи за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, направени от гимназията, се заплащат суми в размер, определен от  институцията, като сумите не могат да надвишават действителния размер на разходите.

   Процедурата по валидиране включва три основни дейности:

1. Установяване на знания и умения – 243 лв

2. Допълнително обучение / ако се налага / - 839 лв

3. Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията – 193 лв

 V. Срок на обучение - до завършване на процедурата.

 VI. Сключване на Договор за обучение и финансиране.

 

Направление

Професия

Специалност

първа

втора

Строителство

Строител

Кофражи

 

 •  

Армировка и бетон

 

 •  

Зидария

 

 •  

Мазилки и шпакловки

 

 •  

Вътрешни облицовки и настилки

 

 •  

Външни облицовки и настилки

 

 •  

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи

 

 •  

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

 •  

 

Част от професията за първа степен

Общ работник – основни работи

Общ работник – довършителни работи

Градинарство / паркове и градини /

Озеленител

Парково строителство и озеленяване

 

 •  

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

 •  

 

Част от професията за първа степен

Изпълнител на дейности в разсадници и оранжерии