Геодезия

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ

ОЩЕ ЕДНО ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ

Специалността Геодезия е широкопрофилна, което позволява на геодезистите да извършват богат набор от дейности – изработване на едро и дребномащабни топографски планове и карти, кадастрални и специализирани карти, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране – общи и подробни устройствени планове, трасировъчни планове, проекти за вертикално планиране, изследване на сеизмични и свлачищни процеси, оценки на земи и имоти и т.н
Знанията и уменията, които  учениците  придобиват по време на обучението си, им дават възможност да се реализират професионално в структури на държавната, регионална и общинска администрации, както и в различни фирми – геодезически, строителни, транспортни и др., в проектантски бюра ,в научно-изследователски звена и институти, в оперативните звена на общините, в средни и висши училища и т.н.