За родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНА РАБОТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ, ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БУРГАС.

 

ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА , ВКЛЮЧЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

  1. Център за обществена подкрепа / ЦОП /

адрес: гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ 9, тел.056/530405

В ЦОП се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, мобилна работа.

  1. Дневен център за деца и/или младежи с увреждания / ДЦДМУ /“Св. Николай Чудотворец“

адрес: гр. Бургас, к/с „Лазур“, ул. „Места“ 81, тел.056/839127

Основни направления и дейности: Предоставят се комплекс от социални услуги за цялостно обгрижване на децата през деня, свързани със задоволяване на ежедневните им здравни, обучителни и рехабилитационни потребности, осигурява се професионална психологична интервенция, обучение по индивидуални програми, обучение и подкрепа на родители и роднини.

  1. Център за работа с деца на улицата / ЦРДУ /

адрес: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ 32, тел.056/831336

Основни направления и дейности: Предоставя се мобилна работа / социална работа на терен / за локализиране децата на улицата, социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства, психологическа подкрепа, здравни и други универсални услуги.

  1. Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ /

тел.: 056/862001, 848533

Основни направления и дейности: професионална ориентиране и подкрепа за формиране на трудови навици, арт – терапия и трудо – терапия, мобилна работа, придобиване на умения за работа в група.