Обучение на лица над 16 г.

Важно! На територията на Бургаска област единствено ПГ по САГ "Кольо Фичето" - Бургас има Законовото право да обучава и след успешно полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика да издава Свидетелство за професионална квалификация "Строителен техник" – трета степен на професионална квалификация.

Обучение за лица навършили 16 години 

съгласно чл.9 , чл.10 и чл.14б от ЗПОО и ДОС

се извършва в квалификационни курсове:

  1. Самостоятелна форма - квалификационен курс по Рамкова програма Д 5 за начално професионално обучение, за придобиване на квалификация по част от професията с трета степен на професионална квалификация в направленията: „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ”, „СТРОИТЕЛСТВО” и „ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини/” по специалности посочени в приложение 1

 

  • за лица със завършено средно образование
  • срок на обучение:  до приключване на процедурата
  • такса за обучение:  600 лв.
  • сключване на Договор за обучение и финансиране.

Приложение 1

Направление

Професия

Специалност

Част от професията

Архитектура, урбанизъм и геодезия

Геодезист

Геодезия

1.Изпълнител на геодезически дейности

 

Строителство

Строителен техник

Строителство и архитектура

1.Организатор на груб строеж

 

 

Водно строителство

1.Организатор за изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места

2. Организатор за изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в сгради

Градинарство /паркове и градини/

 

 

Техник - озеленител

Парково строителство и озеленяване

1.Организатор на дейности по поддържане на декоративна растителност в зелените площи

 

 

  1. Самостоятелна  форма на обучение  - Квалификационен курс по  Рамкова програма Е 9 за продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след придобита квалификация по част от професията с трета степен на професионална квалификация за лица, навършили 16 години и завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование по направленията: „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ”, „СТРОИТЕЛСТВО” и „ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини /” по специалности посочени в приложение 2
  • за лица със завършено средно образование и придобита квалификация по част от професия с трета степен на професионална квалификация;
  • срок на обучение: до завършване на процедурата;
  • такса  за обучение:

за специалност: “Строителство и архитектура“ - 2320 лв.

за специалност: “Водно строителство“ - 2320 лв.

за специалност: “Парково строителство и озеленяване“ - 2050 лв.

за специалност: „Геодезия “  - 2050 лв.

  • сключване на Договор за обучение и финансиране. 

Приложение 2

Направление

Професия

Специалност

Архитектура, урбанизъм и геодезия

Геодезист

Геодезия

Строителство

Строителен техник

Строителство и архитектура

 

Водно строителство

Градинарство /паркове и градини/

Техник - озеленител

 

Парково строителство и озеленяване

 

 

Телефон за връзка:  инж.Богдана Чонгова   +359 87 921 9454