По професионална подготовка

По професионална подготовка

Строителен техник

инж. Даниела Симеонова – технология и организация  на строителството
арх. Събин Попов – архитектурно проектиране и градоустройство
арх. Ваня Венелинова - архитектурно проектиране и градоустройство
инж. Ани Данаилова – строителни материали
инж. Кремена Маркова – компютърно чертане, строителна дейност и контрол
инж. Златина Иванова – технология на строителството
инж.Евгения Трифонова – строителство на сгради и съоръжения
инж. Тошка Михова – речно строителство и хидромелиорации
инж. Богдана Чонгова – канализация и пречистване на питейни води

инж. Здравка Димитрова – технология на строителството

Весела Капкова-Димитрова – пространствени изображения


Парково строителство и озеленяване

ланд. арх. Анна Бакалова - цветарство и паркова перспектива

ланд. арх. Евелина Пилукова – парково строителство

ланд. арх. Емилия Праматарова - ландшафтно проектиране 

ланд. арх.Томас Ахчиян – дендрология и рисуване

Станка Бибишкова - практическо обучение

Геодезия
инж. Радка Радева – геодезия и кадастър
инж. Дора Захариева – геодезия и картография
инж. Сия Георгиева – геодезия и електронизация
инж. Жаклина Лазова - геодезия

магистър икономист Минка Кюркчиева – икономика и предприемачество