Прием на документи

Работното време на комисията по прием на документи

21-22 юли 2022 година

от 8.00 до 18.00 часа.

Н Е О Б Х О Д И М И Д О К У М Е Н Т И

1. Свидетелство за основно образование - оригинал

2. Медицинско свидетелство – оригинал