Самостоятелна форма на обучение

Процедура за обучение в самостоятелна форма на обучение

Самостоятелната форма на обучение се организира за: ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет; лица, навършили 16-годишна възраст.
 Самостоятелната форма на обучение се организира и за ученици, преместени поради наложено наказание. 
 Учениците, желаещи да учат в самостоятелна форма на обучение, подават в канцеларията на гимназията писмено заявление по образец до Директора. 
 Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на Директора на училището. 
Изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение / държавен план/ за придобиване на средно образование/ се провеждат в три редовни сесии - ноември, февруари и април и две поправителни сесии: 
1. юни – юли; 
2. септември. 
Преди всяка изпитна сесия учениците са задължени да подават заявления до Директора съгласно предварително обявен график за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебните предмети. 
Ученици, завършили средно образование в ПГСАГ „ Кольо Фичето” и желаещи да придобият трета професионална квалификационна степен, се обучават в самостоятелна платена форма на обучение като: 
1. Подават заявление до Директора на гимназията 
2. Сключват с Директора договор за финансиране