След седми клас

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

НОВО! За първи път в Бургас - специалност "Брокер недвижими имоти"

Специалността се въвежда за първи път и ще се изучава единствено в ПГСАГ "Кольо Фичето". Ще научите спецификата на дейността на брокера, като оценка на имоти, управление на търговията, контрол в строителтвото, психология в търговията. Учебните практики ще се провеждат във водещи брокерски фирми.

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Професия "Строителен техник" със специалности:

Строителство и архитектура
Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден - това е специалността "Строителство и архитектура".
Специалистът с тази професия организира продготвителните дейности на строителната площадка, организира и контролира спазването на Закона за безопасни условия на труд на работните места. Организира и ръководи изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените строително-монтажни работи. Може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществущи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.
Завършилите тази специалност могат да се реализират като: 
- технически ръководители основно във високото строителство
- технически сътрудници и във фирми за строителен надзор
- служители в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини /кметства/.

Водно строителство
Представяте ли си живота без вода в дома ви и без напояване на земята. Вашият шанс да служите на човека в ежедневието му е специалността „Водно строителство".
Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обекти, пречистване на питейни и отпадъчни води, хидромелиоративни съоръжения, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др.

Завършилият водно строителство се справя успешно с:    

- изработване на проекти за водопроводни канализации и напоителни системи;
- изготвяне на сметни документации към проектите;
- изпълняване на авторски надзор при изпълнение на проектираните обекти;
- изпълняване на специализирано и цялостно  техническо ръководство;
- изпълняване на инвеститорски контрол в строителството.

Професия "Геодезист" със специалност:    

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Геодезия
Специалността Геодезия е широкопрофилна, което позволява на геодезистите да извършват богат набор от дейности – изработване на едро и дребномащабни топографски планове и карти, кадастрални и специализирани карти, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране – общи и подробни устройствени планове, трасировъчни планове, проекти за вертикално планиране, изследване на сеизмични и свлачищни процеси, оценки на земи и имоти и т.н
Знанията и уменията, които  учениците  придобиват по време на обучението си, им дават възможност да се реализират професионално в структури на държавната, регионална и общинска администрации, както и в различни фирми – геодезически, строителни, транспортни и др., в проектантски бюра ,в научно-изследователски звена и институти, в оперативните звена на общините, в средни и висши училища и т.н.

 

Професия "Техник-озеленител" със специалност:
Парково строителство и озеленяване

В специалността  „Парково строителство и озеленяване” се преподават дисциплини, които дават възможност на бъдещите техник- озеленители да получат архитектурни, инженерни и градоустройствени познания. Ползвайки елементи от тези професионални области, нашите ученици получават проектантски и практически умения за изграждане на обекти, които са пространствено, функционално, екологично и естетически обвързани с конкретния ландшафт с идеята за осъществяване на перфектен ландшафтен дизайн с цел създаване на комфортни условия в местата за труд, обитаване и отдих.
 Усвояват се технологии за изграждане и поддържане на спортни тревни площи, технологии за изграждане на  градини, изграждане на декоративни настилки, цветарство (общо и приложно), размножаване и интродуциране на декоративни растения (цветя), производство на цветя, дългосрочно съхраняване на посевни материали от цветя, композиции с цветя в интериора и екстериора.

: Всяка от специалностите е с разширено изучаване на един чужд език, а в 9-ти и 10-и клас се добавя и изучаване на втори чужд език. 

За допълнителна информация тел. 056 54-60-64, 056  54-27-76

Презентации на всички специалности можете да видите по-долу