Строителство и архитектура

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ

Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден - това е специалността "Строителство и архитектура".
Специалистът с тази професия организира продготвителните дейности на строителната площадка, организира и контролира спазването на Закона за безопасни условия на труд на работните места. Организира и ръководи изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените строително-монтажни работи. Може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществущи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.
Завършилите тази специалност могат да се реализират като: 

- технически ръководители основно във високото строителство

- технически сътрудници и във фирми за строителен надзор

- служители в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини /кметства/.