Съобщение до ученици от минали години за явяване на държавни изпити

На вниманието на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022/2023г. (от минали години)

 

Срок за подаване на заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити е 06.02. – 21.02.2023г.