Съобщение за ученици от минали години

На вниманието на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. (от минали години)

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) в част теория ще се проведе на 20.01.2023 г. от 14.00 ч., а в част практика на 23 и 24.01.2023 г. от 9.00 ч. в сградата на гимназията.

Заявилите желание се явяват по тема от новите Национални изпитни програми, публикувани в сайта на МОН.

На вниманието на учениците от ХII клас с оценка слаб (2) по учебен предмет, изучаван в последен гимназиален клас (от минали години)

Допълнителна поправителна сесия ще се проведе в периода 23.01.2023 г. - 27.01.2023 г.

Заявления за явяване на изпит се подават в канцеларията или на ел.поща на гимназията в срок до 17.01.2023г.