Ученически съвет

Ученическия съвет дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
Основни принципи на действие са демократичност, толерантност, инициативност.
Основни цели на дейността на ученическия съвет:
- да обединява и представлява учениците от училището
- да дава гласност на проблемите на учениците
- да защитава правата и интересите на учениците
- да стимулира ангажираността в общоучилищния живот (тържества, концерти, базари, изложби, нагледни материали по повод празници и значими събития в гимназията и др.)
- да съдейства на ръководството на гимназията, на учители, педагог консултант, педагогически съветници в цялостната учебновъзпитателна работа в гимназията.
-да организира състезания/вътрешноучилищни и междуучилищни/, спортни празници и др.Организира нагледни материали, свързани със здравословен начин на живот, превенция на тютюнопушенето и злоупотреба с психоактивни вещества и др.

Контакт с ученическия съвет: -us_kolioficheto@abv.bg