Покана

ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, чрез допълнителни практики в реална работна среда“, ПГСАГ „Кольо Фичето“ кани желаещите работодатели за партньори като обучаващи организации.

Описание на проекта може да намерите на интернет-страницата на МОН на адрес https://upraktiki.mon.bg/.

За допълнителна информация: инж. Кремена Маркова – заместник-директор УПД

kremena.markova@edu.mon.bg

pgsag.markova@abv.bg

0889 31 28 55