На вниманието на завършилите в предишни години

На вниманието на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. (от минали години)

 

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) в част теория ще се проведе на 20.05.2022г., а в част практика в периода 26 май – 03 юни 2022г. Срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022г.

Заявилите желание се явяват по тема от новите Национални изпитни програми, публикувани в сайта на МОН.